29.1.04

Εγκύκλιος της Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης

Απολαυστική εγκύκλιος αστυνομικού διευθυντή της Δημητσάνας το έτος 1883. Φέρεται ως πραγματική. Αν είναι, όντως, ο κύριος διευθυντής ήταν άπαιχτος. Μικρό δείγμα:

ΑΡΘΡΟΝ 6. Απαγορεύεται το πτύσιμο εν τη θαλάσση. (Σημείωσις μεταφορέως: Η Δημητσάνα ως γνωστόν απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την θάλασσαν) Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μεταβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Δεν υπάρχουν σχόλια: